Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til årsmøte tirsdag 5. februar kl. 19.00.

Agenda for dagen:

1. Godkjenne dei som har stemmerett
2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
3. Velje dirigent(ar), referent(ar) og 2 medlemer til å skrive under protokollen
4. Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna eventuelle gruppeårsmeldingar
5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand
6. Handsame forslag og saker
a) Innkome forslag: Lovendringer som følge av endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.
7. Fastsetje medlemskontingenten
8. Vedta idrettslaget sitt budsjett
9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan
10. Gjere følgjande val:
a) Leiar og nestleiar
b) ……styremedlem og….. varamedlem
c) Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorar
e) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett

Til punkt 6 a) er det 2 dokumenter vedlagt i uredigert format.
Dokument 1: Infobrev NIF om nye vedtekter
Dokument 2: Forslag til nye vedtekter

De nye vedtektene blir utfylt for klubben og presentert på årsmøtet.

For spørsmål eller forslag bruk e-post: post@klepprc.no

Vel møtt!